Salgs- og leverings-betingelser

(Der henvises særligt til de med kursiv fremhævede klausuler, der efter vor opfattelse pålægger vore medkontrahenter mere byrdefulde vilkår, end hvad følger af deklaratoriske regler). Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med SILCOFA A/S gælder udelukkende de nedenfor nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og leverancer fra SILCOFA A/S, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgiven ordre eller accept. 
 

1:00 Tilbud, ordre og accept.

1:01 Købers ordre og bestilling er kun bindende for SILCOFA A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra SILCOFA A/S. En købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være SILCOFA A/S i hænde senest dagen efter, at ordrebekræftelsen modtages af køber.

1:02 Tilbud fra SILCOFA A/S uden særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er SILCOFA A/S i hænde inden 14 dage fra tilbuddets dato.

2:00 SILCOFA A/S's ydelser.

2:01 SILCOFA A/S's ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen skriftligt specificerede dele, og på nedennævnte vilkår forpligter SILCOFA A/S sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet i henseende til materiale og forarbejdning.

2:02 Køber er forpligtet til nøje at overholde de af SILCOFA A/S foreskrevne tekniske angivelser og retningslinjer.

3:00 Levering.

3:01 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ex. works/ab fabrik. Medmindre køber selv foranstalter afhentning, vil SILCOFA A/S for købers regning og risiko foranledige ydelserne transporteret til købers plads.

4:00 Leveringstid. Forsinkelse.

4:01 Leveringstider er, medmindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor SILCOFA A/S er kommet i besiddelse af samtlige oplysninger, til brug for SILCOFA A/S´s opfyldelse af leverancen.
Leveringstiden er fastsat med forbehold af forsinkelse som følge af strejke, lockout, krig, ildsvåde, driftsstandsninger, transporthindringer, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører eller andre årsager uden for SILCOFA A/S’s kontrol, uanset om disse indtræder hos SILCOFA A/S eller hos SILCOFA A/S’s leverandører eller andre, der medvirker ved leverancen. Leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage.

4:02 SILCOFA A/S’s erstatningspligt for forsinkelse er begrænset til maksimalt at udgøre et beløb på 10% af købesummen, idet erstatningen ikke kan overstige et beløb på 1% af købesummen, for hver uge forsinkelsen har været.

5:00 Mangler.

5:01 SILCOFA A/S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved leverede ydelser, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret heroverfor.

5:02 Mangler, der skyldes uhensigtsmæssig opbevaring, manglende vedligeholdelse, ukorrekt montering, uhensigtsmæssig brug, herunder brug i strid med SILCOFA A/S’s brugsanvisninger og tekniske specifikationer, normalt slid og ælde er SILCOFA A/S uvedkommende.

5:03 Afhjælpningen sker i form af nye dele til erstatning for dele, der bevisligt er mangelfulde som følge af materiale og/eller fabrikationsfejl. Afhjælpning af mangler kan dog også ske ved, at man lader disse udbedre ved reparation, og i så tilfælde er arbejdsløn eller andre biydelser ikke indeholdt i SILCOFA A/S’s forpligtelser.

5:04 Udover den i dette punkt fastsatte pligt til afhjælpning af mangler påtager SILCOFA A/S sig ikke noget ansvar for den leverede ydelse, jfr. dog pkt. 5:05, hvorfor køber i påkommende fald ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvis, som følge af mangler.

5:05 SILCOFA A/S’s erstatningspligt, som følge af at leverede ydelser er behæftet med mangler, er under alle omstændigheder begrænset til varens værdi inkl. transportomkostninger.

5:06 I tilfælde af at SILCOFA A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over SILCOFA A/Ss ansvar i medfør af nærværende betingelser, er køber forpligtet til at friholde SILCOFA A/S for dette ansvar, og køber er forpligtet til at lade sagen behandle ved samme domstol, som behandler kravet mod SILCOFA A/S.

6:00 Reklamations- & undersøgelsespligt.

6:01 Køber er pligtig til at foretage en grundig undersøgelse af leverede ydelser ved modtagelsen, og synlige mangler skal omgående meddeles skriftligt til SILCOFA A/S inden for 7 arbejdsdage fra modtagelse.

6:02 Reklamationer skal indeholde en redegørelse for manglernes beskaffenhed og de fejl, SILCOFA A/S eller SILCOFA A/S’s folk har gjort sig skyldige i.

6:03 Undlader køber at opfylde disse reklamationsregler, afskæres køber fra enhver misligholdelsesbeføjelse, herunder forholdsmæssigt afslag i købesummen.

7:00 Produktansvar.

7:01 SILCOFA A/S er ansvarlig for personskade efter lovens regler herom. SILCOFA A/S er kun ansvarlig for skade, som den leverede vare forvolder på andre genstande, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået ved forsæt eller grov uagtsomhed fra SILCOFA A/S’s side. SILCOFA A/S’s erstatningspligt ved produktansvar kan dog ikke overstige en erstatning på kr. 100.000,- inkl. renter og omkostninger. SILCOFA A/S er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, så som driftstab og avancetab.

7:02 I tilfælde af at SILCOFA A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, af hvad art nævnes kan, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går udover SILCOFA A/S’s ansvar i medfør af nærværende bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde SILCOFA A/S for dette ansvar, og køber er forpligtet til at lade sagen behandle ved samme domstol, som behandler kravet mod SILCOFA A/S.

8:00 Priser.

8:01 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab fabrik, inkl. emballage og ekskl. moms samt afgifter. Prisen er anført i danske kroner.

8:02 Bemærk! Ved køb under kr. 500,- beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00- pr. faktura.

9:00 Betalingsbetingelser.

9:01 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsbetingelserne 14 dage netto. Betales ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har SILCOFA A/S krav på forrentning af de skyldige beløb udgørende 1,5% pr. påbegyndt måned.

9.02 Har køber ikke efter 3 måneder betalt det forfaldne beløb, er SILCOFA A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køber for det tab, SILCOFA A/S har lidt.

10:00 Ejendomsforbehold.

10:01 Leverede genstande forbliver SILCOFA A/S’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

11:00 Værneting og Lovvalg.

11:01 Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

12:00 Informationer

12:01 Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger, brochurer og i øvrigt andet salgsmateriale, og der kan ikke gøres krav gældende mod SILCOFA A/S i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer.

13:00 Transport af rettigheder og pligter.

13:01 SILCOFA A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til 3. mand.

CVR-nr: DK 89 92 98 14